Villkor

VILLKOR

Introduktion
Det här är våra allmänna villkor. Dessa allmänna villkor gäller alltid när du använder vår webbplats eller beställer via vår hemsida, och de innehåller viktig information för dig som köpare. Läs dem noggrant. Vi rekommenderar också att du sparar eller skriver ut dessa allmänna villkor så att du kan kontakta dem vid ett senare tillfälle.

Artikel 1. Definitioner
1.1. Etradon BV: baserat i Nijkerk (Nederländerna) och registrerat hos handelskammaren under filnummer 66611083, handel med Etradon BV.
1.2. Webbplats: Etradon BVs webbplats, som finns på www.carpar.se och alla dess underdomäner.
1.3. Klient: Den fysiska personen eller bolaget som ingår avtal med Etradon BV och / eller är registrerad på hemsidan.
1.4. Avtal: Eventuellt avtal eller avtal mellan Etradon BV och Kunden, där de allmänna villkoren är en integrerad del.
1.5. Allmänna Villkor: Dessa Allmänna Villkor.

Artikel 2. Tillämplighet av de allmänna villkoren
2.1. Allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, avtal och leveranser av Etradon BV, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen.
2.2. Om kunden i sin order, bekräftelse eller annan kommunikation som avser godkännande av de allmänna villkoren och bestämmelserna innehåller några bestämmelser som skiljer sig från eller inte ingår i de allmänna villkoren är sådana bestämmelser endast bindande för Etradon BV om och i så långt som Etradon BV har accepterat dem skriftligen.
2.3. I de fall där särskilda produkt- eller tjänsterelaterade villkor gäller förutom dessa allmänna villkor kan kunden alltid åberopa det tillämpliga villkoret som är mest gynnsamt för honom vid oförenliga allmänna villkor.

Artikel 3. Priser och information
3.1. Alla priser som läggs ut på hemsidan och i andra material som härrör från Etradon BV inkluderar skatter och andra avgifter som åläggs av regeringen, om inte annat anges på webbplatsen.
Om fraktkostnader debiteras kommer dessa att anges tydligt i god tid innan avtalet ingås. Dessa kostnader kommer också att visas separat i orderprocessen.
3.2. Webbplatsens innehåll är sammansatt med största omsorg. Etradon BV kan dock inte garantera att all information på webbplatsen är korrekt och fullständig hela tiden. Alla priser och annan information som publiceras på hemsidan och i andra material som härrör från Etradon BV är föremål för tydliga programmerings- och skrivfel.
3.3. Etradon BV kan inte hållas ansvarig för avvikelser i färg som beror på kvaliteten på de färger som visas på skärmen.

Artikel 4. Slutsats av avtalet
4.1. Avtalet anses vara avslutat när kunden accepterar erbjudandet om Etradon BV på de villkor som fastställts av Etradon BV.
4.2. Om Kunden har accepterat erbjudandet på elektronisk väg, kommer Etradon BV utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av erbjudandet på elektronisk väg. Fram till dess att ett mottagningsbevis bekräftats kommer Kunden att ha möjlighet att säga upp avtalet.
4.3. Om det konstateras att Kunden, vid mottagande eller på annat sätt ingått Avtalet, har lämnat felaktiga uppgifter, har Etradon BV rätt att skjuta upp avtalet tills de korrekta uppgifterna har mottagits.

Artikel 5. Registrering
5.1. För att optimalt utnyttja webbplatsen kan kunden registrera sig med hjälp av registreringsformuläret / inloggningsalternativet på webbplatsen.
5.2. Under registreringsprocessen kommer kunden att bli ombedd att välja ett användarnamn och lösenord som han kan logga in på webbplatsen. Kunden är ensam ansvarig för att välja ett tillräckligt pålitligt lösenord.
5.3. Klienten måste hålla sin inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord strikt konfidentiellt. Etradon BV kan inte hållas ansvarig för eventuella missbruk av inloggningsuppgifterna och har alltid rätt att anta att den klient som loggar in på webbplatsen är den part som den anklagar för att vara. Kunden ansvarar för och bär full risk för alla handlingar och transaktioner som utförs via kundens konto.
5.4. Om Kunden vet eller har anledning att misstänka att dess inloggningsuppgifter har blivit tillgängliga för obehöriga parter, kommer det att vara nödvändigt att ändra sitt lösenord så snart som möjligt och / eller anmäla Etradon BV i enlighet med detta för att Etradon BV ska kunna vidta lämpliga åtgärder .

Artikel 6. Utförandet av avtalet
6.1. Så snart Etradon BV har mottagit ordern skickar den produkterna till Kunden utan dröjsmål och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel.
6.2. Etradon BV har tillstånd att engagera tredje man i fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet.
6.3. Tja före det datum då avtalet är undertecknat kommer information att läggas ut på webbplatsen som tydligt beskriver hur och vilken termen inom vilken produkterna kommer att levereras. Om ingen leveranstid har överenskommits eller anges kommer varorna att levereras inom 30 dagar.
6.4. Om Etradon BV inte kan leverera produkterna inom den överenskomna terminen, kommer den att meddela Kunden i enlighet med detta. I så fall kan kunden besluta att antingen komma överens om ett nytt leveransdatum eller säga upp avtalet utan att det medför några kostnader.
6.5. Etradon BV uppmanar kunden att inspektera produkterna vid leverans och anmäla eventuella fel inom en lämplig period, helst skriftligen eller via e-post. För mer information, se artikeln om garanti och överensstämmelse.
6.6. De risker som är förknippade med produkterna kommer att överföras till Kunden så snart produkterna levereras till den överenskomna leveransadressen.
6.7. Om den beställda produkten inte längre kan levereras har Etradon BV rätt att leverera en produkt som är jämförbar i natur och kvalitet till den beställda produkten. I så fall har kunden rätt att säga upp avtalet utan att det medför några kostnader och att returnera produkten kostnadsfritt.

Artikel 7. Ångerrätt / återvändande
Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ge någon anledning. Avbeställningsperioden upphör att gälla efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du anger förvärvar, fysiskt innehav av det sista godet.

För att utnyttja rätten att avbryta måste du meddela oss om ditt beslut att säga upp detta kontrakt med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att möta avbeställningsfristen är det tillräckligt att du skickar din meddelande om din utövande av avbokningsrätt innan avbeställningsperioden har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du avbryter kontraktet betalar vi alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (med undantag för de extrakostnader som uppstår om du väljer en annan leverans än leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi är informerade om ditt beslut att återkalla detta avtal. Vi gör ersättningen med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att betala några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka ersättning tills vi har fått varan tillbaka eller du har lämnat bevis för att ha skickat tillbaka varan, beroende på vilken tid det är tidigaste.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar ditt uttag från detta kontrakt till oss. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan 14 dagars utgång har löpt ut. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är endast ansvarig för något minskat värde på de varor som härrör från hanteringen än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Returadress:
Etradon BV
Dept. Return
Riddererf 7
3861 PT Nijkerk
Nederländerna

Artikel 8. Ångerrätt för företagskunder
8.1. Den tidigare artikeln om ångerrätt gäller på motsvarande sätt för affärsorder, förutom att:

  • Företagskunder måste lösa upp avtalet med Etradon BV inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.
  • Efter mottagandet av Etradon BVs avkastning kommer endast inköpspriset att återbetalas till Företagskunden efter mottagandet av fullständig order från Etradon BV, hela återköpspriset återbetalas. Kunden bär dock kostnaderna för att returnera produkterna. – Så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom 30 dagar efter avveckling av Avtalet och kvitto av Etradon BVs avkastning, återbetalas eventuella (förskott) betalningar som görs av företagskunden .

Artikel 9. Betalning
9.1. Kunden ska betala de belopp som betalas till Etradon BV i enlighet med beställningsförfarandet och eventuella betalningsmetoder som anges på hemsidan. Etradon BV är gratis att erbjuda någon betalningsmetod efter eget val och kan ändra dessa metoder när som helst.

Artikel 10. Garanti och överensstämmelse
10.1. Denna artikel gäller endast om Kunden är en fysisk person som inte handlar i sin yrkesmässiga eller kommersiella kapacitet. Om Etradon BV ger en separat garanti på produkterna gäller detta, utan att det påverkar det ovan nämnda, för alla typer av kunder.
10.2. Etradon BV garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och med gällande lagar och / eller bestämmelser som gäller från och med dagen för ingången Överenskommelsen. Om det är särskilt överenskommet, garanterar Etradon BV också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
10.3. Om den levererade produkten inte överensstämmer med Avtalet, måste Kunden informera Etradon BV inom en rimlig tidsperiod efter att han har upptäckt felet.
10.4. Om Etradon BV anser att klagomålet är korrekt kommer de felaktiga produkterna att repareras, ersättas eller återbetalas i samråd med kunden. Det maximala ersättningsbeloppet är, med beaktande av artikeln om ansvar, lika med det pris som kunden betalar för produkten.

Artikel 11. Garanti på företagsinköp
11.1. Etradon BV garanterar att produkterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och med gällande lagar och / eller bestämmelser som gäller från och med dagen för ingången Överenskommelsen. Om det är särskilt överenskommet, garanterar Etradon BV också att produkten är lämplig för annan än normal användning. I annat fall gäller det att produkten är lämplig för normal användning.
11.2. Om den levererade produkten inte överensstämmer med avtalet, måste kunden underrätta Etradon BV inom rimlig tid efter det att han upptäckt bristen.
11.3. Om Etradon BV anser att klagomålet är korrekt kommer de felaktiga produkterna att repareras, ersättas eller (delvis) återbetalas i samråd med Kunden.

Artikel 12. Klagomålshantering förfarande
12.1. Om kunden har några klagomål i samband med en produkt (enligt artikel om garantier och överensstämmelse) och / eller om andra aspekter av Etradon BVs tjänst kan den lämna in ett klagomål per telefon, via e-post eller post. Se kontaktuppgifterna längst ner i Allmänna Villkoren.
12.2. Etradon BV kommer att svara på klagomålet så snart som möjligt, och under alla omständigheter inom tre dagar efter att ha mottagit det. Om det ännu inte är möjligt för Etradon BV att formulera en väsentlig reaktion på klagomålet vid den tiden kommer Etradon BV att bekräfta mottagandet av klagomålet inom 3 dagar efter att ha mottagit det och ge en uppgift om den termen inom vilken den förväntar sig att kunna att ge en väsentlig eller slutgiltig reaktion på kundens klagomål.
12.3. Om kunden är en fysisk person som inte agerar i sin yrkesmässiga eller kommersiella kapacitet kan den väcka klagomål via European Platform for European Dispute Resolution, tillgänglig på: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Ansvarighet
13.1. Denna artikel gäller endast om Kunden är en fysisk person eller en juridisk person som agerar professionellt eller kommersiellt.
13.2. Etradon BV: s totala ansvar gentemot kunden på grund av ett hänförligt underlåtenhet att genomföra avtalet är begränsat till ersättning som inte överstiger priset för det särskilda avtalet (inklusive moms).
13.3. Etradon BVs ansvar gentemot Kunden för indirekt skada eller förlust, som i alla fall innefattar – men är uttryckligen inte begränsad till – följdskada, förlorad vinst, förlorade besparingar, förlust av data och skada på grund av affärsavbrott, utesluts .
13.4. Bortsett från de fall som avses i de två tidigare styckena i denna artikel, är Etradon BV inte ansvarigt alls för Kunden för skadestånd, oberoende av grunden för skadeståndsansökan. Restriktionerna i denna artikel kommer emellertid upphöra att gälla om och i den mån skadan eller förlusten är resultatet av en avsiktlig handling eller grov oaktsamhet från Etradon BV.
13.5. Etradon BV ansvarar endast för Kunden på grund av ett hänförligt fel i avtalets utförande om Kunden utfärdar ett korrekt uppsägningstillstånd till Etradon BV utan dröjsmål med en rimlig tidsfrist för att avhjälpa felet och Etradon BV fortsätter också att misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter efter den perioden. Uppsägningsanmälan måste innehålla en beskrivning av felet så mycket som möjligt så att Etradon BV kan ge ett adekvat svar.
13.6. Eventuella händelser som ger rätt till ersättning omfattas alltid av villkoret att Kunden rapporterar skadan eller förlusten skriftligen till Etradon BV snarast möjligt men senast inom 30 dagar efter det att skadan eller förlusten uppstått.
13.7. I händelse av force majeure är Etradon BV inte skyldig att betala ersättning för skada eller förlust som Kunden har uppkommit till följd av.

Artikel 14. Personliga detaljer
14.1. Etradon BV behandlar kundens personuppgifter i enlighet med sekretesspolicyen, som finns på https://www.carpar.se/integritetspolicy/.

Artikel 15. Slutbestämmelser
15.1. Detta avtal regleras av lagen i etableringslandet för webbshopen.
15.2. Om inte annat föreskrivs i obligatorisk lag, kommer eventuella tvister som följer av avtalet att överlämnas till den behöriga nederländska domstolen i det område där Etradon BV har sitt säte.
15.3. Om någon bestämmelse som anges i dessa Allmänna Villkor ska vara ogiltig kommer det inte att påverka giltigheten av de allmänna villkoren som helhet. I så fall kommer parterna att lägga fram en eller flera nya bestämmelser som ersätter den ursprungliga bestämmelsen så mycket som möjligt enligt lagen.
15.4. Termen ”skriftlig” i dessa Allmänna Villkor avser även kommunikation via e-post och fax, under förutsättning att avsändarens identitet och e-postmeddelandets integritet är tillräckligt etablerade.

Klagomål
Det har varit obligatoriskt sedan 2016 att nämna att konsumenter kan rapportera ett klagomål till den europeiska ODR-plattformen. Du måste dela denna klagomålsinformation i dina villkor, men också på din egen och separata sida på din webbplats! Du kan använda följande text för detta:

”Vi rekommenderar att du först meddelar oss dina klagomål genom att skicka ett e-postmeddelande till info@carpar.com Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att lämna in din tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur. Från och med 15 februari 2016 Det är också möjligt för EU-konsumenter att rapportera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform, som finns på http://ec.europa.eu/odr. är det då du fritt kan lämna in ditt klagomål via Europeiska unionens plattform. ”

Kontaktuppgifter
Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer efter att ha läst dessa allmänna användarvillkor, kontakta oss via e-post eller brev.

Etradon BV
Riddererf 7
3861 PT Nijkerk
Nederländerna

Handelskammare 66611083
info@carpar.com